wopr zamosc baner

Ogłoszenie

RATOWNIK WODNY

 

Regulamin szkolenia ratowników wodnych

RATOWNIKIEM WODNYM

zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym  i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

 

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia ratowników wodnych:

1. Organizatorem kursu jest Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu.
2.  Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
3. Kandydat ma obowiązek zapoznania się i przyjęcia do wiadomości treść Regulaminu Szkolenia.
4.  Szkolenia  ratowników wodnych realizowane są w dwóch formach:

 • jako kurs tzw. weekendowy - rozłożony w czasie,
 • jako turnus szkoleniowy (zazwyczaj w okresie letnim) - skumulowany w czasie

5. Kandydat musi być osobą zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.
6. Kandydat składa oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i na lądzie.
7. Kurs składa się z 63 godzin, w tym 20 godzin wykładów i 43 godzin ćwiczeń.
8.  Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
9. Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z nie uzyskaniem zaświadczenia.
10. Końcowy egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej
11. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
12. W czasie końcowego egzaminu praktycznego należy w  czasie na niego wyznaczonym zaliczyć pozytywnie wszystkie przewidziane do zdania elementy egzaminu końcowego, podchodząc do nich tylko po jednym razie , na które składają się:

 • przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
 • przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
 • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
 • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
 • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go do brzegu na dystansie 20 m;
 • holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania - każdy na dystansie 50 m;
 • wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

13. W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, może ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego w następnym terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.
14. W razie niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do niego z ważnych przyczyn losowych można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu teoretycznego.
15. W przypadkach, o których mowa wyżej, można przystąpić do egzaminu nie więcej niż dwa razy.
16. W razie uzyskania negatywnego wyniku we wszystkich terminach egzaminów (łącznie z poprawkowymi) konieczne jest powtórne odbycie szkolenia.
17. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

 

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

 • Młodszy Ratownik WOPR
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
 • Patent Sternik motorowodny
 • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

2 LBOT